สพม.สุโขทัย กำกับติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่กำกับติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมและโรงเรียนอุดมดรุณี เพื่อให้การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วันที่ 6 มีนาคม 2565)