ประชุมแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) และประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการใช้ Application “พาน้องกลับมาเรียน” วันที่ 1 มี.ค.2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)และประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการใช้ Application “พาน้องกลับมาเรียน” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการด้านความปลอดภัยของผู้เรียนและลงนามความร่วมมือ 14 หน่วยงาน เพื่อเข้ามานำข้อมูลที่สถานศึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ติดตามค้นหาเด็กแล้ว ไปใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคลต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมและ ดร.จิรัญฐญารัตต์มงคลธณารัฐช์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขสำราญ วิทยากรพี่เลี้ยงเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี (วันที่ 1 มีนาคม 2565)