ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 ก.พ. 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)