กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพที่ดี

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยา    โรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพที่ดี โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและโครงการพิเศษตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ณ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)