ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการใช้ Application “พาน้องกลับมาเรียน”

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการใช้ Application “พาน้องกลับมาเรียน” และการใช้เว็บไซต์ https://dropout.edudev.in.th ให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน 27 โรงเรียน ผ่านระบบ Google Meet