คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากลั่นกรองให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปฏิบัติราชการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. 65 ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 127/2565 มอบหมายให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการพิจารณากลั่นกรองให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565)