โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความสัมพันธ์สามัคคีบุคลากร สพม.สุโขทัย

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความสัมพันธ์สามัคคีบุคลากร สพม.สุโขทัย โดยมีบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมประชุม    ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย