โครงการ “พัฒนาความรู้และทักษะดนตรีสากลวงโยธวาทิตโดยใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน ตามสถานการณ์ของการแปลี่ยนแปลง”

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาความรู้และทักษะดนตรีสากลวงโยธวาทิตโดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ตามสถานการณ์ของการแปลี่ยนแปลง” เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนานวัฒกรรมและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีพัฒนาการเรียนู้ที่ดีขึ้น ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 22 มกราคม 2565)