นายอำเภอเมืองสุโขทัย พมจ.สุโขทัย สพม.สุโขทัยและโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ประสานความร่วมมือลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

  นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณนายอำเภอเมืองสุโขทัย นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและ    ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย สพม.สุโขทัย โดย ดร.ศิริวรรณขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมประสานความร่วมมือลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือ นางสาวจันจิรา แก้วเขียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครอบครัวมีปัญหารายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากบิดามารดาหย่าร้างและไม่ได้ช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่าย นักเรียนอาศัยอยู่กับปู่และย่า โดยมีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีพี่น้องรวม 4 คน สภาพร่างกายของนักเรียนมีภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ทำให้ป่วยบ่อย ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและมีค่าใช้จ่ายสูง โดยได้บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน (วันที่ 30 ธันวาคม 2564)