การประชุมการมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Video Conference

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565   จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเจ้าราม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 27 ธันวาคม 2564)