สพม.สุโขทัย บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1

  นางคมคาย หลินเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวทิวาพร พุกกลิ่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 ราย ดังนี้ 1.นางสาวทิพย์สุดา ทิพย์ธานี วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 2.นางสาวเกตน์สิรี ส้มซ่า วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 3.นางสาวภัทรานิษฐ์ สุวรรณวงศ์ วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนวังทองวิทยา  4.นายเอกภพ วรพรรดิศาล วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 5.นางสาวศศิวิมล ไชยวงษ์ วิชาเอกศิลปะ โรงเรียนศรีนคร 6.นางสาวสมหญิง ฉ่ำนารายณ์ วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา และนางสาวภัทรสุดา โมทิม วิชาเอกฟิสิกส์ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่  1 ธันวาคม 2564)