วิทยากรชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)

  นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา   (YC) เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้การเป็นเพื่อนที่ปรึกษาที่ดี    ได้มีบทบาทในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและให้มีจิตบริการเพื่อนด้วยความเต็มใจ ณ ห้องประชุม IT โรงเรียนชัยมงคลพิทยา  (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)