ประชุมคณะทำงานสรุปเล่มงานวิจัยการพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในสังกัด สพม.สุโขทัย

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมประชุมคณะทำงานสรุปเล่มงานวิจัยการพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ. เมื่อปีงบประมาณ 2564  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)