ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2)

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2) ผู้เข้ารับการประเมินประกอบด้วย นายละเอียด จันไทย นายเชษฐา กันนาและนางสาวสุพัฒตรา เปรมปรี รอง ผอ.รร.สวรรค์อนันต์วิทยา ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา นางสาววิมพ์วิภา ระลึกและนายลภชัย พรมวิหาร รอง ผอ.รร.ศรีนคร ณ โรงเรียนศรีนคร ดร.ศิริวรรณขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2) ผู้เข้ารับการประเมินประกอบด้วย นายพิเชฎ บุญญา รอง ผอ.รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ นายกิตติชัย กาวิละปัญญา รอง ผอ.รร.บ้านไร่พิทยาคม ณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม นางวิไลวรรณ วิวัฒนานนท์ รอง ผอ.รร.คีรีมาศพิทยาคม ณ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม (วันที่ 29 ตุลาคม 2564) ขอบคุณภาพจาก รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ รร.บ้านไร่พิทยาคม รร.คีรีมาศพิทยาคม