นิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเกี่ยวกับการ

  ดร.ศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พบ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย อาจารย์ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาด้านต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย ประกอบด้วยนักศึกษา 4 ราย  ดังนี้ นางสาวสุภาพรรณ จี้สอน นางสาวดวงสมร เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นายอนุรัตน์ ขำจันทร์ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี และนางสาวกัญญาณัฐ พิลึก ครูโรงเรียน  บ้านสวนวิทยาคม (วันที่ 21 ตุลาคม 2564)