ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย”

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย” พร้อมด้วย นายศราวุธ คำแก้ว น.ส.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณุโลก