ศรีนคร เกมส์

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน “ศรีนครเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 10 กรกฎาคม 2567)