ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ครั้งที่ 1/2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษา ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้ สพท.และสถานศึกษาในสังกัดนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 11 กรกฎาคม 2567)