นิเทศการจัดการเรียนการสอนครูผู้ช่วย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวภุมรินทร์ ยาเภา ศึกษานิเทศก์และนางสาวรัชดาภรณ์ พันธ์เรือง ศึกษานิเทศก์ ลงนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ดนตรีไทย/พลศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ภาคเรียนที่ 1/2567 ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา (วันที่ 9 กรกฎาคม 2567)