การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาออนไลน์

นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย ประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยนายวรินทร์ ชำนาญผา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และนายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสาวพัชรรินทร์ อัมไพรพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2564