โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักสูตรสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านไร่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ PARAMIN Model

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักสูตรสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านไร่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ PARAMIN Model ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เพื่อพัฒนาครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม (วันที่ 10 กรกฎาคม 2567)