นักจิตวิทยาพบนักเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายปวีณ ไชวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโรคซึมเศร้าให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการหาวิธีรับมือ เมื่อเกิดภาวะซึมเศร้าแก่นักเรียน สอดรับนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ด้านการลดภาระนักเรียน และผู้ปกครองในเรื่องสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะ และการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา (วันที่ 9 กรกฎาคม 2567)