ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ครั้งที่ 1/2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวจุฬาพัชร สุริยะลังกา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมกลั่นกรองการขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ จังหวัดละ 1 ทุน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 9 กรกฎาคม 2567)