การแข่งขันโต้วาที ญัตติ “คนรุ่นใหม่ควรสนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หรือไม่”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดการแข่งขันโต้วาที ญัตติ “คนรุ่นใหม่ ควรสนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือไม่”เพื่อเป็นเวทีการแสดงออกทางความคิดของนักเรียน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียน เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอด กันมาจากอดีตผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น การแข่งขันโต้วาที ประเภททีม 3 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 4 กรกฎาคม 2567)