ติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวภุมรินทร์ ยาเภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวรัชดาภรณ์ พันธ์เรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA แนวทางการติดตามความก้าวหน้าการนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ไปใช้ในห้องเรียน และสะท้อน ผลการนำไปใช้ในเชิงคุณภาพ ณ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม และโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม (วันที่ 3 กรกฎาคม 2567)