ติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวระย้า คงขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายจิโรจน์ สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA แนวทางการติดตามความก้าวหน้าการนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ไปใช้ในห้องเรียน และสะท้อนผล การนำไปใช้ในเชิงคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม (วันที่ 3 กรกฎาคม 2567)