ติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการประเมิน PISA

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA แนวทางการติดตามความก้าวหน้าการนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ไปใช้ในห้องเรียน และสะท้อนผลการนำไปใช้ในเชิงคุณภาพ ณ โรงเรียนหนองตูมวิทยา และโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา (วันที่ 3 กรกฎาคม 2567)