ประชุมผลการขับเคลื่อนเพื่อติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการประเมิน PISA

ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมประชุมผลการขับเคลื่อนเพื่อติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนคุณภาพต่อไป ณ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 2 กรกฎาคม 2567)