การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “นนทรีเกม”ครั้งที่ 18

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “นนทรีเกม”ครั้งที่ 18 พร้อมด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักในการเล่นกีฬา และออกกำลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันนำไปสู่ความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักการทำงานเป็นทีม ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม (วันที่ 2 กรกฎาคม 2567)