ประเมินโรงเรียนคุณภาพ (School Grading) ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน คณะการประเมินโรงเรียนคุณภาพ (SCHOOL GRADING) ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนคุณภาพ (SCHOOL GRADING) สหวิทยาเขตพระร่วง ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (วันที่ 27 มิถุนายน 2567)