ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพักนอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2567

คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2567 โดยนายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นายไพบูลย์ พวงเงิน ประธาน สหวิทยาเขตเจ้าราม นายสาโรช เกตุสาคน ประธานสหวิทยาเขตพระแม่ย่าพร้อมคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและเหมาะสมของโรงเรียนพักนอนในสังกัดสพม.สุโขทัย ณ โรงเรียนเมืองเชลียง โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาคมและโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (วันที่ 25 มิถุนายน 2567)