ประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเน็จดำรงชีพ และบำเหน็จรายเดือน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน การประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จรายเดือน ประจำเดือน พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แบ่งเป็นข้าราชการเกษียณ จำนวน 40 คน และลูกจ้างประจำ 2 คน เพื่อทราบถึงสิทธิสวัสดิการของผู้รับบำเหน็จบำนาญ/บำเหน็จลูกจ้าง จัดโดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 27 มิถุนายน 2567)