ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (หัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT) โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องก่อนเผยแพร่ข้อมูล ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามห้วงเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 25 มิถุนายน 2567)