ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 4)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฐมนิเทศ และให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กับผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 4) ลำดับที่ 23 –26 ได้มารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เรียบร้อยแล้วมีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 25 มิถุนายน 2567)