ติดตามการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติงานสถานศึกษาปลอดภัย และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม เพื่อติดตามการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติงานสถานศึกษาปลอดภัย และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีนางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม (วันที่ 24 มิถุนายน 2567)