โครงการสร้างค่านิยม กระแสเยาวชนคนสุโขทัย ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และภาคีเครือข่าย ในนามเครือข่ายสมาพันธ์แห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดสุโขทัย ได้จัดทำโครงการสร้างค่านิยม กระแสเยาวชนคนสุโขทัย ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า จังหวัดสุโขทัย โดยนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้น.ส.นิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์องค์กร ณ หอประชุม รร.ทุ่งเสลี่ยมชนุปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (วันที่ 24 มิถุนายน 2567)