โครงการพัฒนาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา และปลูกฝังความรัก ในสถาบันหลักของชาติน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการ และได้พบปะพูดคุย โดยนายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการบำนาญ จังหวัดพิษณุโลก มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 24 มิถุนายน 2567)