ร่มคูณเกมส์

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ร่มคูณเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2567 พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และนางนุชจรินทร์ แจ่มสากล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออก ซึ่งทักษะความสมารถด้านการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้จักการเป็นผู้นำ และ ผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อสร้างความสมานฉันท์และสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและครู ณ สนามกีฬาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (วันที่ 24 มิถุนายน 2567)