ติดตามการขับเคลื่อนและให้คำปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตามและขับเคลื่อนให้คำปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่ เพื่อติดตามแนวทางขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่ชัดเจนในระดับนโยบาย และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม และโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม (วันที่ 21 มิถุนายน 2567)