ประเมินโรงเรียนคุณภาพ (School Grading) ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน คณะการประเมินโรงเรียนคุณภาพ (SCHOOL GRADING) ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนคุณภาพ (SCHOOL GRADING) สหวิทยาเขตพระแม่ย่า ณ โรงเรียนคีรีมาศพิทยา และโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา (วันที่ 21 มิถุนายน 2567)