โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้ารับการทดลองเครื่องมือประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้ารับการทดลองเครื่องมือประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ค่าความยากง่าย อำนาจ จำแนก ความตรง ความเที่ยง อันนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือให้มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานสามารถใช้ประเมินผู้เรียนในปีการศึกษา 2567 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 4 ณ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (วันที่ 21 มิถุนายน 2567)