ประชุมขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการประเมิน PISA ครั้งที่ 8

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประชุม ขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการประเมิน PISA (ครั้งที่ 8) โดยการใช้ชุดพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ไปใช้ในสถานศึกษา การส่งเสริมความฉลาดรู้ จุดเด่น และการสร้างแรงจูงใจโรงเรียนที่เข้าใช้ระบบ PISA Style Online Testing โดยดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม เจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 21 มิถุนายน 2567)