ประเมินโรงเรียนคุณภาพ (School Grading) ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน คณะการประเมินโรงเรียนคุณภาพ (SCHOOL GRADING) ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนคุณภาพ (SCHOOL GRADING) สหวิทยาเขตเจ้าราม ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 20 มิถุนายน 2567)