ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 /2567

นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการนิเทศ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 การนิเทศครูชำนาญการพิเศษ การดำเนิสการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำคลังข้อสอบตามแนวทางการประเมินแบบ PISA และการวัดและประเมินผลผู้เรียนในสถานศึกษา และการดำเนินการนิเทศการนำชุดพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ไปใช้ ในชั้นเรียนระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 20 มิถุนายน 2567)