ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรายชื่อองค์กร/บุคคล ที่มีผลงานดีเด่น ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรายชื่อองค์กร/บุคคล ที่มีผลงานดีเด่นในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และคณะกรรมการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณารายชื่อองค์กร/บุคคล ที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันปัญหาาเสพติด และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประกอบด้วย 1.ประเภทองค์กร 2.ประเภทผู้บริหาร 3.ประเภทผู้ปฏิบัติงาน ในการนี้ สพม.สท. ยังดำเนินการสร้างกระแสการมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอบอุ่น พ้นภ้ัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียติ 72 พรรษา มหาราชา” ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 19 มิถุนายน 2567)