โครงการส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตาม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่ยั่งยืน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตาม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อจัดเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก พร้อมด้วยนายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในการประชุม ผู้เข้าร่วมงานการประชุมเป็นครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 65 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เป็นวิทยากร จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 19 มิถุนายน 2567)