ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศ และให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การครองตน ครองคน ครองงาน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้แก่นายสุทัศน์ วนิชศิริ วิชาเอกเกษตรกรรม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 14 มิถุนายน 2567)