ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 1)

นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.สุโขทัย มอบหมายให้ นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.สุโขทัย ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม.สุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ฯ ได้ดำเนินการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 1) จำนวน 6 ราย คือ 1. นางเพลินจิตร ชำนาญผา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 2. นางสาวสุธิดา ทับจาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 3. นายสุเปรมปรีดิ์ เสนงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 4. นายรัฐนันท์ สุนันทวนิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 5. นายประสิทธิ์ สารีนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม และ 6. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ณ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม(วันที่ 14 มิถุนายน 2567)