ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 1)

นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.สุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รอง ผอ.สพม.สุโขทัย ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม.สุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ฯ ได้ดำเนินการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 1) จำนวน 8 ราย คือ 1.นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 2. นางสาวชมพูนุท ศรีฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 3. นายโชคทวี นันตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 4. นางสาวจิรภา อินนารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร 5. นางสาวปิยาภรณ์ อาสารบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชัยวิทยา 6. นางสาวดวงสมร เทศสมบูรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง 7.นายธวัชชัย ภูวสิษฐ์พงศา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียงและ 8. นายมานพยอดเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (วันที่ 12 มิถุนายน 2567)