อบรมโครงการแนะแนวชีวิตและอาชีพเพื่อการศึกษาและการมีงานทำ ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “แนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือ”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ คณะแนะแนวการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้จัดทำโครงการแนะแนวชีวิตและอาชีพเพื่อการศึกษาและการมีงานทำประจำปีการศึกษา 2567 ในหัวข้อ “แนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือ” ประกอบด้วย 1.โรงเรียนนายเรือ 2.โรงเรียนดุริงยางค์ทหารเรือ 3. โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 4. โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และ 5. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โดยมีนายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ร่วมให้การต้อนรับ นาวาเอกจิตติพงศ์ ศรีธัญญา หัวหน้าคณะแนะแนว การศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และคณะ โดยมีครูแนะแนวหรือครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 จำนวน 27 โรงเรียน เข้าร่วมอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้รับทราบถึงระบบการศึกษาของกองทัพเรือ และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเลือกที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 12 มิถุนายน 2567)